7 KYU

Dachikata (Fotställningar)
Koukutsu Dachi
Uchi (Slag)
Tettsui Komi Kami Uchi
Tettsui Oroshi Ganmen Uchi
Tettsui Hizo Uchi
Tettsui Yoko Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Uke (Blokering)
Seiken Mawashi Gedan Barai
Shuto Mawashi Uke
Geri (Spark)
Kansetsu Geri
Sokuto Yoko Keage
Kata(Mönster)
Juji Kata (Gedan Barai)
Pinan Sono Ni + ” Kihon Bunkai
Kumite (Fighting)
Jiyu Kumite (fri fighting)