1 KYU

Dachikata (Fotställningar)
Kake Ashi Dachi
Enoji Dachi, Han Enoji Dachi
Tsuki-Uchi (Slag)
Ryuto Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Naka Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Oya Yubi Ken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Hitosashi Yubi Ippon Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Uke (Blokering)
Kake Uke (Jodan, Chudan)
Chudan Haito Uchi Uke
Geri (Spark)
Jodan Uchi Haisoku Geri
Oroshi Uchi Kakato Geri
Oroshi Soto Kakato Geri
Tobi Yoko Geri
Kata(Mönster)
Yantsu
Jyu No Kata Sono Ni
Saiha
Kumite (Fighting)
Jiyu Kumite (fri fighting)