2 KYU

Tsuki-Uchi (Slag)
Hira Ken Tsuki (Jodan, Chudan)
Hira Ken Oroshi Uchi
Haishu Uchi (Jodan, Chudan)
Hira Ken Mawashi Uchi
Age Jodan Tsuki
Koken Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Uke (Blokering)
Koken Uke (Jodan, Chudan, Gedan)
Geri (Spark)
Tobi Nidan Geri
Tobi Mae Geri
Kata(Mönster)
Gekisai Sho
Naifanchi Shodan
Kumite (Fighting)
Jiyu Kumite (fri fighting)