9 KYU

Dachikata (Fotställningar)
Uchi Hachi Ji Dachi
Soto Hachi Ji Dachi
Kiba Dachi
Uchi (Slag)
Seiken Ago Uchi
Uke (Blokering)
Seiken Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Soto Uke
Geri (Spark)
Mae Geri Chudan
Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
Mae Chusoku Keage
Ido Geiko(Moving Basics)
Kata(Mönster)

Taikyoku Sono San
Kumite (Fighting)
Sanbon Kumite (trestegs fighting):
Anfallstekniker (1) Jodan Oi Tsuki, (2) Chudan Oi Tsuki, (3) Gedan Oi Tsuki.
Försvarstekniker (1) Jodan Uke, (2) Chudan Soto Uke, (3) Gedan Barai,
kontra med Chudan Gyaku Tsuki och blockera igen med Gedan Barai.