6 KYU

Dachikata (Fotställningar)
Neko Ashi Dachi
Uchi (Slag)
Uraken Shomen Ganmen Uchi
Uraken Sayu Ganmen Uchi
Uraken Hizo Uchi
Uraken Mawashi Uchi
Nihon Nukite
Yohon Nukite (Jodan, Chudan)
Uke (Blokering)
Seiken Juji Uke (Jodan, Gedan)
Osae Uke
Geri (Spark)
Ushiro Geri
Yoko Geri Sokuto
Kata(Mönster)
Pinan Sono San + ” Kihon Bunkai
Kumite (Fighting)
Jiyu Kumite (fri fighting)