8 KYU

Dachikata (Fotställningar)
Kiba Dachi
Tsuki (Slag)
Shita Tsuki
Jun Tsuki (Jodan, Chudan, Gedan)
Tate Tsuki (JodanChudan, Gedan)
Uke (Blokering)
Seiken Morote Chudan Uchi Uke
Seiken Chudan Uchi Uke/ Gedan Barai
Geri (Spark)
Teisoku Mawashi Soto Keage
Haisoku Mawashi Uchi Keage
Jodan Mawashi Geri (Haisoku, Chusoku)
Kata(Mönster)
Pinan Sono Ichi + 2 Kihon Bunkai
Kumite (Fighting)
Yakusoku Ippon Kumite, enstegs fighting som är arrangerad av eleven eller instruktören
Jiyu Kumite (fri fighting)