3 KYU

Uchi (Slag)
Mae Hiji Ate
Age Hiji Ate (Jodan, Chudan)
Ushiro Hiji Ate
Oroshi Hiji Ate
Geri (Spark)
Mae Kakato Geri (Jodan, Chudan, Gedan)
Kake Geri (Kakato, Teisoku), (Jodan, Chudan, Gedan)
Kata(Mönster)
Sanchin
Jyu No Kata Sono Ichi
Gekisai Dai
Kumite (Fighting)
Jiyu Kumite (fri fighting)