4 KYU

Dachikata (Fotställningar)
Shiko Dachi
Uchi (Slag)
Shuto Sakotsu Uchi
Shuto Ganmen Uchi
Shuto Sokutsu Uchi Komi
Shuto Hizo Uchi
Shuto Jodan Uchi Uchi
Uke (Blokering)
Shuto Jodan Uke
Shuto Chudan Soto Uke
Shuto Chudan Uchi Uke
Shuto Mae Gedan Barai
Mae Shuto Mawashi Uke
Shuto Jodan Uchi Uke
Geri (Spark)
Jodan Ushiro Geri
Kata(Mönster)
Pinan sono Go + 2 Kihon Bunkai
Tsuki No Kata
Kumite (Fighting)
Jiyu Kumite (fri fighting)