5 KYU

Dachikata (Fotställningar)
Moro Ashi Dachi
Uchi (Slag)
Shotei Uchi (Jodan, Chudan, Gedan)
Uke (Blokering)
Shotei Uke (Jodan, Chudan, Gedan)
Olika sätt att blockera med benen
Geri (Spark)
Sokuto Yoko Geri
Kata(Mönster)
Juji Kata (Shuto Uke — Mae Geri)
Pinan Sono Yon + 2 Bunkai Kata
Kumite (Fighting)
Jiyu Kumite (fri fighting